13 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

13 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน 
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด