เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ด้วยเกล้าด้วยกระกม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด