พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ๒๕๖๑

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ๒๕๖๑ " พระโคเสี่ยงทาย น้ำ หญ้า เหล้า " 

น้ำหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือ

การเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๖ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่