๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามตุ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามตุ

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด