วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร” และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์  คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์