บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้และแปลง “ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ” สู่การปฏิบัติส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมสำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรรวมถึงสร้างความร่วมมือและเตรียมการขับเคลื่อนคุณธรรมอาเซียนในอนาคต