Kewpie(Thailand) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “หนึ่งคนปลูก หนึ่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อแหล่งต้นน้ำบาดาลสมบูรณ์”

บริษัท Kewpie(Thailand) จำกัด ร่วมกิจกรรม “หนึ่งคนปลูก หนึ่งต้นไม้ใหญ่
เพื่อแหล่งต้นน้ำบาดาลสมบูรณ์” ในโครงการ “ปลูกป่า รักษาต้นน้ำ
เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า
80 พรรษามหาราชินี” พร้อมสนับสนุนมอบต้นไม้ 1,000 ต้น ให้กับกรมการ
ทหารช่างและมอบผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นตราคิวพีให้กับหัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลำแม่น้ำภาชี ณ หมู่ 3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  ที่ผ่านมา

บริษัท Kewpie(Thailand) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัดและ
น้ำส้มสายชูตราคิวพีมีเจตนารมณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่ได้รับเกียรติจากกรมการทหารช่าง เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมกล่าวคำ
ปฏิญาณตนรักษาผืนป่าในพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งคนปลูก หนึ่งต้นไม้ใหญ่
เพื่อแหล่งต้นน้ำบาดาลสมบูรณ์” และทำการปลูกป่าจำนวน 5,000 ต้นกล้า
ได้แก่ ต้นสะเดา ต้นมะขาม ต้นผึ้ง มะค่าโมง พะยูง หว้า ขนุน ร่วมกับกรม
ทหารช่าง, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานจังหวัดราชบุรี สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมๆกับชาวชุมชนอำเภอสวนผึ้ง” ซึ่งการปลูกป่าครั้งนี้
นับเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีของภาคเอกชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และประชาชน ร่วมกันฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
จังหวัดพร้อมกันนี้ Kewpie (Thailand) ได้มอบน้ำส้มสายชูกลั่นแก่หัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำแม่น้ำภาชี เพื่อใช้ในการล้างสารพิษขณะเดินป่า
และกิจการของสำนักงานตามอัธยาศัย

บริษัท Kewpie(Thailand) จำกัด จดทะเบียนและดำเนินอุตสาหกรรมอาหาร
ในจังหวัดราชบุรีมานานกว่า19 ปี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัด
และน้ำส้มสายชู ตราคิวพีในประเทศไทย  และยังขยายการผลิตให้บริการแก่
ลูกค้าในกลุ่มร้านอาหารภัตตาคาร Fast Food  ตลอดจนส่งออกไปยังประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และทวีปยุโรป ภายใต้การดูแลและ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
ชาวไทยได้ทานอาหารคุณภาพในราคาเหมาะสม และมีนโยบายในการทำงาน
ส่งเสริมสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอีกด้วย